🔴 சர்வதோஷ நிவாரண ராசிக்கல்
🔴  சர்வதோஷ நிவாரண ராசிக்கல்  🔴    சகலவித தோஷங்களையும் நீக்கவல்ல மேலும் நம்மை சுற்றி சுழலும்  எதிர்மறை ஆற்றல்களை தகர்த்து. நேர்மறை ஆற்றலாக மாற்றச்செய்யும்  வல்லமை பொருந்தியது . சர்வதோஷ நிவாரணக்கல்   ஆண், பெண் மற்றும் குழந்தைகளும் மோதிரமாக அணிவதற்கு உரிய ராசிக்கல். அனைத்து  ராசிகாரர்களும் அணிய தகுந்தது.